điều phối chính thức of

chủ yếu

Hip gãy xương out user già - quyết phán?

Tháng ngày 28 Tháng 11 2016 18:10

2016/09/09 00:20

gãy xương hông"Gần one half số người cao tuổi, users have not chịu đựng one gãy xương hông, will never have not retrieve lại activity trước đây of it and độc lập, such as trước đây. For the those người lớn tuổi than, or users have bệnh various, has multiple capabilities even smaller "- giving Victoria Tang thuộc Đại học California, Mỹ, người đứng đầu cuộc nghiên cứu quan sát.

Mặc though many Không lực of the bác sĩ to return to too trình restoring functions of bệnh nhân cũ to effective trò chuyện, multiple user trong mùa thu già vào sự depending on other people.

To biện Minh for as multiple cang tot users già to recover from gãy xương hông, Tang and other đồng nghiệp was comparing state sức khỏe of more than 700 user where tuổi trên 65 năm trước and after chấn thương. elements lưu ý like tuổi tác, state sức khỏe, capabilities leo cầu thang one cách độc lập, as well as to rửa, nấu ăn and descend into nhà vệ sinh.

"Khả năng restoring of effective trò chuyện is below 50%, do not depending on Mức trước đây, - Ong Tang -. Rate Riêng thấp observation found out of those người lớn tuổi than 85 năm and users have bệnh mất trí memory have been quan sát".

Against 'chỉ 31% người cao tuổi have return Mức trước đây their về activity; 34 and 41 percent possible đi lại an cách độc lập and leo cầu thang (matches). Among users much vận động cơ thể before chấn thương, those nghiên cứu have for found one resulting ít an ủi hơn: chỉ 36% possible sống trọn vẹn than but do not support, in which only 29% is mình possible leo cầu thang, and 32% - to go bộ.

Victoria Tân thiếc that the chỉ số This is much important. Bệnh nhân thân, gia đình and user chăm sóc their need to be understood those hậu quả of an gãy xương hông, to possible chuẩn bị đầy đủ cho sự trở lại of ngôi nhà of bệnh nhân and đánh giá thực tế của tình trạng sức khỏe in the future.

"Để cải thiện chất lượng cuộc sống and Cổ Cò hội to be chăm sóc y tế Additionally, important to thời điểm This is for the the value and mục tiêu of bệnh nhân trong quá trình chăm sóc cho họ," - giving victoria, in which kêu gọi cho one cuộc thảo luận tích cực than về the problem this.

Based on the vật liệu news-medical.net

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)