điều phối chính thức of

chủ yếu

diagnostic the problem is out which phụ nữ do not receive chăm sóc y tế

24 tháng 12 năm 2018 13:23

Trọng one nghiên cứu been công bố trên số ra tháng giêng Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, we have to parse dữ liệu của than 900 bệnh nhân to tìm hiểu về those trở ngại mà bệnh nhân must be đối mặt trong việc have been chụp nhũ ảnh Kip thời sàng lọc and the trị next of ung thư vú. Các database obtained in one nghiên cứu về điều trị ung thư vú out of Chicago Nội 411 phụ nữ Mỹ gốc Phi bị thẩm vấn, 397 181 and user da trắng gốc Tây Ban Nha. Data used in nghiên cứu this be recorded from thập năm 2005 đến năm 2008.

For information làm thế nào to execute ' việc điều trị ung thư vú tại Israel, Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

Richard Uorneke and other đồng nghiệp phát appear that against 'those bệnh nhân da trắng, người Mỹ gốc Phi and gốc Tây Ban Nha have been đạo diễn more than one organizations (36 percent and 47 percent against' 26 phần trăm) and sự chậm trễ diagnostic must be đối mặt with the 60 ngày (27 percent and 32 percent against '12 phần trăm). Trọng người Mỹ gốc Phi and gốc Tây Ban Nha hiếm on bệnh nhân detect ung thư vú through sàng lọc (47 percent and 42 percent against '59 phần trăm).

"Bệnh Nhân Cơ income thấp, as well as bệnh nhân trong số dân tộc thiểu số về chủng tộc and dân tộc, chủ yếu sống trong Các cộng đồng with the chăm sóc y tế đầy đủ, thường xuyên been chăm sóc trong bệnh viện nguồn lực chế hạn", - Ông Richard Uorneke, giáo sư dịch tế học, nhà nghiên cứu of Viện Nghiên cứu and trung tâm Illinois Ung thư Đại học. - Time is tối important, specially for the user Mỹ gốc Phi, người against 'phụ nữ da trắng no nguy cơ ung thư vú xâm Lan. Chậm trễ trong diagnostic and the trị Các bệnh nhân thường occurs when the flags sở bệnh viện do not have devices appropriate to support for, and việc diagnostic is necessary to address 'some times. "Additionally, one số bệnh nhân trải qua chụp nhũ ảnh and xét nghiệm diagnostic in the organizations are not công nhận.

Passage of chụp nhũ ảnh at one cơ sở y tế been công nhận ensure diagnostic Kip thời Các bệnh ung thư vú, but việc tiếp cận such is usually depending on sự chỉ đạo of bác sĩ of bệnh nhân. Lựa chọn Các trung tâm y tế possible bị limits bởi bảo hiểm.

"Tìm hiểu, perhaps cải thiện tiếp cận with the xu hướng chăm sóc sức khỏe of too trình applicable bởi các bác sĩ chăm sóc chính for the phụ nữ do not receive sự chăm sóc y tế đầy đủ, - Uorneke nói - Các kết. quả nghiên cứu supported nghiên cứu về policy y tế to grow số lượng Các lời kêu gọi of organizations đối phó with the bệnh ung thư vú out of Chicago".

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2018-12-explores-policies-breast-cancer-diagnosis.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)