điều phối chính thức of

chủ yếu

Khôi phục bàng quang after removing

Bàng quang been on tách from niệu quản vÀ niệu đạo in one động hoạt cystectomy Cần must be created from one Phương pháp thu thập nước tiểu vÀ bài tiết from your possible. There is a số options. Sự lựa chọn would depending on sức khỏe tổng thể your, mực độ phát triển of bệnh and sở thích of bệnh nhân.

bàng quang chiều thẳng

Might việc usage ruột for downloading to create lại cơ quan. Chiều dài thẳng means that "out of the same one chỗ." Bàng quang new been hình thành from a phân đoạn of ruột non - hồi tràng. When a strip of ruột been getting ra, cơ thể tái connections. đoạn remote been khâu lại with the exclusive for creating into a túi. Phần bottom of túi been to connect with the niệu đạo. Nho Bảng quang new will be closed vai trò tương tự like a possible bình thường. Niệu quản Phía bên kia been to connect with the bàng quang. Cơ not build lại was built in one how to such is to keep the cho nước tiểu and for kiểm soát lines chảy of it. Đẩy mạnh công tác chữa bệnh of niệu quản stent used, one ống thông suprapubic and ống thông niệu.

However, in the week initial or tháng possible bị rò rỉ nước tiểu. Các bong bóng mới unable to effective like a cơ quan bình thường. Controlling installed trên too trình đi tiểu in some tháng.

dẫn lines niệu Kontinentnoe

Khi bệnh occurs niệu đạo, it cắt bỏ. After that applicable optional restoring after cắt bỏ bàng quang - niệu lines kontinentnoe. To create bàng quang bằng partial less of ruột non và đại tràng. Phân khúc ruột generate ra one túi may functions like a bàng quang and held nước tiểu. Trọng cases ruột không tham gia đại tràng, create ra one van. Ông no longer ráo nước tiểu from bàng quang. Sự end of ruột non is output cho thành bụng, create a khe hở - lỗ thoát. Một ống thông nhỏ luồn qua lỗ thoát inside possible and LÂM TRỌNG it 4-6 lần a date.

restoring like bàng quang after phẫu thuật đòi hỏi capabilities of bệnh nhân to tự visit ống đái bàng quang.

When making bàng quang chiều thẳng and dẫn lines kontinentnom tiết niệu will need not rửa cơ thể to removing chất nhay dư thừa. Bubble to create from ruột, vì vậy sự hiện diện of chất nhay trong nước tiểu - one hiện tượng bình thường after cystectomy.

pipeline hồi tràng

Possible a version of simple of tái geometry. To create to use contain a đoạn short of ruột non - hồi tràng. Niệu quản been khâu to pipe. Hình thành trên lỗ thoát bụng. Bể - one loại Phễu mà qua which nước tiểu chảy Tu Than to devices nước tiểu thu gắn chặt vào da of bệnh nhân. Một nhược điểm of building lại such - defaults devices nước tiểu collection (túi nhựa nhỏ), lợi thế - Các operate simple and other than biến chứng lâu dài or for it short, điển hình ít hậu phẫu.

Có gì cống is necessary?

To nước tiểu chuyển from thận to bàng quang niệu đạo and be set hai stent temporarily (ống nhựa) to be found nhìn from the outside cơ thể. When making bàng quang new and phân kontinentnom tiết niệu are setting 1 or 2 cho cơ thể catheter thoát chừng nào it lành.

Khi bàng quang been created from ruột, sự hiện diện of chất nhay trong nước tiểu - one hiện tượng bình thường. lượng of it is reduces according to the time. To prevent chặn tắc nghẽn Cửa Ông thông, điều important is not usually xuyên rửa cơ thể bằng nước vô trùng (bàng quang chiều thẳng kontinentnoe bắt cóc). Y tá would dạy làm thế nào to làm điều then bằng ống thông.

Ống đỡ động mạch and ống thông use for 2-4 tuần until chữa bệnh lost cơ quan xây dựng lại. Các bác sĩ phẫu thuật would reported on them needs to be removing.

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)